Výstavní řád JK - Japan klub

nazev
nazev
nazev
Přejít na obsah
Výstavní řád J A P A N   K L U B ČR
Výstavní řád J A P A N   K L U B   ČR o.s. klubu, dále jen JK byl s okamžitou platností schválen výborem klubu dne 01. 01. 2014
1. Výstavní řád
Výstavní řád JK  navazuje na znění výstavního řádu FCI, následné znění řádu ČMKU a platí pro výstavy pořádané Japan klubem . Bližší
podrobnosti a případné doplňky, které však nesmí být v zásadním
rozporu s tímto řádem, upravují propozice výstavy.
Výstavní řád se vztahuje na: plemeno Japan chin uznané FCI, jehož
posuzování se řídí platným standardem FCI

2. Organizace výstav
1. Výstavu může pořádat výstavní výbor JK při dodržení Řádu
ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro
hodnocení exteriéru psů ČMKU. Pořádání výstavy navrhuje výbor
JK a navrhuje kategorii výstavy. Současně  jedná se zastřešující
organizací o dalších náležitostech.
2. Kalendář výstav bude zveřejněný do 15. ledna daného roku.
Případné výstavy, pořádané v lednu a v únoru, budou zařazeny
do Kalendáře výstav JK předchozího roku.
3. Za přípravu, zabezpečení, průběh a likvidaci výstavy zodpovídá
výstavní výbor.
4. Výstavy jsou finančně zabezpečovány z prostředků JK a případně
sponzorskými dary , na základě předem stanoveného rozpočtu
pro danou výstavu, schváleného výborem klubu.

3. Druhy výstav
Podle rozsahu a zadávání titulů a čekatelství se výstavy dělí na:
1. Klubové: se zadáváním klubových čekatelství,  CAJC, CAC/
Res.CAC ,  titulů, „Nejlepší štěně“, „Nejlepší dorost“ „Klubový
vítěz“,  „Nejlepší mladý jedinec“ ( BOJ) ,“Nejlepší veterán“ (BOV),
„Vítěz plemene“ (BOB)
2. Klubové speciální: se zadáváním klubových čekatelství, CAJC,
CAC/Res.CAC ,  titulů, Nejlepší štěně“, „Nejlepší dorost“ „Nejlepší
pes / fena“, „Nejlepší mladý jedinec ( BOJ) , „Nejlepší veterán“
(BOV), „Vítěz plemene“ (BOB)
3. Speciální: se zadáváním klubových čekatelství, CAJC,
CAC/Res.CAC,  titulů, „Nejlepší štěně“, „Nejlepší dorost“ „Vítěz
speciální výstavy“, „Nejlepší mladý jedinec ( BOJ) ,“Nejlepší
veterán“ (BOV), „Vítěz plemene“ (BOB)

4. Výstavní třídy
1. Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy, mimo
vypsané soutěže a přehlídky v rámci soutěží
2. Rozdělení psů do tříd:
• třída štěňat 4 - 6 měsíců
• třída dorostu 6 - 9 měsíců
• třída mladých 9 - 18 měsíců
• mezitřída 15 - 24 měsíců
• třída otevřená od 15 měsíců
• třída vítězů od 15 měsíců: je přístupná psům a fenám, kteří již
získali některý z následujících titulů - klubový vítěz, národní vítěz,
národní šampion, interšampion
• třída čestná od 3 let: je přístupná pro držitele titulu klubový
šampion, národní šampion některé z členských zemí FCI, nebo
pro držitele titulu Interšampion
• třída veteránů od 8 let .

5. Klasifikace
Ocenění psa se provádí zadáním známky
Třída štěňat a dorostu:
• Velmi nadějná:
• Nadějná:           
V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou velmi nadějná či nadějná.
Třída mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, čestná, veteránů:
• Výborná:           
• Velmi dobrá       
• Dobrá
• Dostatečná
V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou
Výborná či Velmi dobrá.

6. Tituly a čekatelství zadávané v posuzování:
1. Nejlepší štěně  - o tento titul soutěží pes a fena držitelé známky
Velmi nadějná 1
2. Nejlepší dorost - o tento titul soutěží pes a fena držitelé
známky Velmi nadějná 1
3. Nejlepší mladý jedinec (BOJ) - o tento titul soutěží - pes a
fena - držitelé titulu CAJC,  na výstavách se statutem zadávání
titulu Nejlepší mladý jedinec.
4. Nejlepší veterán (BOV) - o tento titul soutěží - pes a fena -
držitelé známky V1,  na výstavách se statutem zadávání titulu
Nejlepší veterán.
5. CAJC ČR - může být udělen - psovi a feně ve třídě mladých
(podle barevných rázů) vítězi z konkurence Výborná 1 na
výstavě se statutem zadávání titulu CAJC. Přesné zadávání
těchto národních titulů určuje výstavní řád ČMKU.
6. CAC ČR - může být udělen psovi a feně, (podle barevných rázů)
vítězi z konkurence Výborná 1 - v mezitřídě, třídě otevřené nebo
vítězů - u výstav se statutem zadávání titulu CAC. Přesné
zadávání těchto národních titulů určuje výstavní řád ČMKU.
7. Res. CAC ČR - může být udělen psovi a feně, (podle barevných
rázů) vítězi z konkurence Výborná 2 - v mezitřídě, třídě otevřené
nebo vítězů - u výstav se statutem zadávání titulu CAC. Přesné
zadávání těchto národních titulů určuje výstavní řád ČMKU.
8. Čekatel šampiona Japan klubu (CC) - může být zadán dle
barevných rázů psovi a feně, kteří na výstavě získali známku
Výborná 1 ve třídě otevřené nebo mezitřídě
9. Čekatel Grand šampion Japan klubu (CC)  - může být zadán
psovi a feně, kteří na výstavě získali známku Výborná 1, CAC ve
třídě vítězů.
10. Čekatel Čestný šampion Japan klubu (CC) - může být zadán
dle barevných rázů psovi a feně, kteří na výstavě získali známku
Výborná 1 ve třídě čestné.
11. Čekatel šampiona šampionů  Japan klubu (CCSS) - může
být zadán psovi a feně, kteří na výstavě získali známku Výborná
1, CAC, Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy nebo Nejlepší
pes / fena dle statutu výstavy
12. Čekatel Veterán šampion Japan klubu (CC) - může být
zadán dle barevných rázů psovi a feně, kteří na výstavě získali
známku Výborná 1 ve třídě veteránů.
13. Klubový vítěz - o tento titul soutěží držitelé titulu CAC, - psi a
feny zvlášť, na výstavách se statutem zadávání titulu Klubový
vítěz.
14. Vítěz speciální výstavy - o tento titul soutěží držitelé titulu
CAC, psi a feny zvlášť, na výstavách se statutem zadávání titulu
Vítěz speciální výstavy.
15. Nejlepší pes /fena výstavy - o tento titul soutěží držitelé titulu
CAC, psi a feny zvlášť, na výstavách se statutem zadávání titulu
Nejlepší pes / fena výstavy.
16. BOB - o tento titul soutěží držitelé titulu Nejlepší mladý jedinec
(BOJ), Klubový vítěz (Vítěz speciální výstavy),  (Nejlepší pes/fena
výstavy, pes i fena) a nejlepší veterán (BOV) na výstavách se
statuty zadávání titulů Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy nebo
Nejlepší pes/fena výstavy
17. Nejlepší čestný pes/fena - o tento titul soutěží na všech
klubových výstavách držitelé klubových čekatelství JK psi a feny
zvlášť.
18. Vítěz barvy - o tento titul dle barevných rázů soutěží na všech
výstavách držitelé titulu CAJC, CAC, V1 ze třídy veteránů a
čestné, psi a feny zvlášť.
Mimo udané tituly je možnost ještě zadávání čestných titulů vypsaných výstavním výborem výstavy. Mimořádné tituly se prodiskutují s výborem klubu. Tyto tituly musí mít předem dané požadavky, i v případě, že se jedná o jednorázové zadání na jedné konkrétní výstavě.
Všechny čekatelství a tituly je možno zadat bez ohledu na počet
předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na čekatelství nebo titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.
Případné čekatelství a tituly nejsou nárokové a je možnost je udělit
pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

8. Klubové šampionáty zadávané na základě splněných podmínek
Všechny výše uvedené tituly se udělují na základě vyplněné žádosti o
přiznání šampionátu JK, která je volně ke stažení na internetových
stránkách klubu.

JUNIOR ŠAMPION JAPAN KLUBU:

Podmínky pro získání titulu:
jedincům ve věku 9-18 měsíců minimálně:
- 5x být vítězem ve třídě mladých - získat CAJC ( z toho nejméně 2x
na KV nebo SV)
nebo jedincům ve věku 9-24 měsíců
- 4x být vítězem ve třídě mladých - získat CAJC + 1x v mezitřídě nebo
třídě otevřené získat CAC ( z toho nejméně 2x na KV nebo SV)
-  čekatelství musí být zadána nejméně od třech různých rozhodčích.
K titulu Junior šampion Japan klubu se započítávají i adekvátní tituly
získané na zahraničních výstavách pořádaných pod záštitou FCI nebo
kynologických organizací členských zemí FCI.
Pro přiznání titulu nejsou započítávány výsledky na Klubových
výstavách pořádaných jinými kluby zastřešující plemeno japan chin v ČR s výjimkou dosaženého ocenění na Speciálních výstavách v ČR, které jsou pořádány chovatelskými kluby ČR pro plemeno japan chin Výstavní ocenění a výstavy uplatněné pro udělení Junior šampiona  Japan klubu, které již byly uplatněny  v dalších chovatelských klubech v ČR pro plemeno japan chin,  nelze uplatnit pro započítání udělení klubových šampionátů v Japan klubu.


ŠAMPION JAPAN KLUBU

Podmínky pro získání titulu:
Bodový limit
pes = 250 bodů + získání ocenění některého z těchto titulů Národní
vítěz, Klubový vítěz,  nebo CACIB z mezinárodní výstavy
fena = 200 bodů + získání ocenění některého z těchto titulů Národní
vítěz nebo Klubový vítěz, nebo CACIB z mezinárodní výstavy
-  čekatelství musí být zadána nejméně od třech různých rozhodčích
- získání  známky Výborná 1 CC - čekatel Šampiona JK ve třídě
otevřené nebo mezitřídě na dvou výstavách pořádané Japan klubem
K titulu Šampion Japan klubu se započítávají i adekvátní tituly získané na zahraničních výstavách pořádaných pod záštitou FCI nebo
kynologických organizací členských zemí FCI.
Pro přiznání titulu nejsou započítávány výsledky na Klubových
výstavách pořádaných jinými kluby zastřešující plemeno japan chin v ČR s výjimkou dosaženého ocenění na Speciálních výstavách v ČR, které jsou pořádány chovatelskými kluby ČR pro plemeno japan chin.
Výstavní ocenění a výstavy uplatněné pro udělení Šampiona  Japan
klubu, které již byly uplatněny  v dalších chovatelských klubech v ČR pro plemeno japan chin,  nelze uplatnit pro započítání udělení klubových šampionátů v Japan klubu.
Výstavní ocenění uplatněné pro udělení Šampiona Japan klubu rovněž
nelze uplatnit pro započítání bodů pro získání titulu Grand šampion
Japan klubu.

Tabulka bodového hodnocení výstavních výsledků:


GRAND ŠAMPION JAPAN KLUBU

Podmínky pro získání titulu:
věk od 15. měsíců do 8 let :
titul bude přiznán všem jedincům, kteří
- získali titul Šampion Japan klubu
- ve třídě vítězů 3x obdrží V1 CAC a CC - čekatel Grand šampiona
Japan klubu na klubové  nebo speciální výstavě pořádané Japan klubem
- čekatelství musí být zadána nejméně od třech různých rozhodčích.
Pro přiznání titulu nejsou započítávány výsledky na Klubových
výstavách pořádaných jinými kluby zastřešující plemeno japan chin v ČR s výjimkou dosaženého ocenění na Speciálních výstavách v ČR, které jsou pořádány chovatelskými kluby ČR pro plemeno japan chin. Výstavy a výstavní ocenění, které již byly uplatněny  v dalších chovatelských klubech v ČR pro plemeno japan chin,  nelze uplatnit pro započítání udělení klubových šampionátů v Japan klubu.


ŠAMPION ŠAMPIONŮ JAPAN KLUBU

Podmínky pro získání titulu:
- získání ocenění Šampion Japan klubu, Grand šampion Japan klubu
- ve třídě vítězů 3x obdrží V1 CAC a CCSS - čekatel šampiona
šampionů Japan klubu na klubové  nebo speciální výstavě
- získání 1x titulu Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy nebo
Nejlepší pes / fena dle typu klubové výstavy
- ve třídě šampionů 1x obdrží V1 CAC, CACIB  na mezinárodní výstavě
-  čekatelství musí být zadána nejméně od třech různých rozhodčích
K titulu Šampion šampionů Japan klubu se započítávají i adekvátní tituly
získané na zahraničních výstavách pořádaných pod záštitou FCI nebo
kynologických organizací členských zemí FCI.
Pro přiznání titulu nejsou započítávány výsledky na Klubových
výstavách pořádaných jinými kluby zastřešující plemeno japan chin v ČR s výjimkou dosaženého ocenění na Speciálních výstavách v ČR, které jsou pořádány chovatelskými kluby ČR pro plemeno japan chin. Výstavy a výstavní ocenění, které již byly uplatněny  v dalších chovatelských klubech v ČR pro plemeno japan chin,  nelze uplatnit pro započítání udělení klubových šampionátů v Japan klubu.


VETERÁN ŠAMPION JAPAN KLUBU

Podmínky pro získání titulu:
pro jedince starší 8 let :
titul bude přiznán všem jedincům, kteří :
- získali titul Šampion Japan klubu
- ve třídě veteránů 3x obdrží V1 a CC
- čekatelství musí být zadána nejméně od třech různých rozhodčích.
Pro přiznání titulu nejsou započítávány výsledky na Klubových
výstavách pořádaných jinými kluby zastřešující plemeno japan chin v ČR s výjimkou dosaženého ocenění na Speciálních výstavách v ČR, které jsou pořádány chovatelskými kluby ČR pro plemeno japan chin. Výstavy a výstavní ocenění, které již byly uplatněny  v dalších chovatelských klubech v ČR pro plemeno japan chin,  nelze uplatnit pro započítání udělení klubových šampionátů v Japan klubu.


ČESTNÝ ŠAMPION JAPAN KLUBU:

titul bude přiznán jedinci, který získal na výstavách  Japan klubu  ve
třídě čestné 4x V1 CC
- čekatelství musí být zadána nejméně od třech různých rozhodčích ve dvou výstavních sezonách.
Pro přiznání titulu nejsou započítávány výsledky na Klubových
výstavách pořádaných jinými kluby zastřešující plemeno japan chin v ČR s výjimkou dosaženého ocenění na Speciálních výstavách v ČR, které jsou pořádány chovatelskými kluby ČR pro plemeno japan chin.
Výstavní ocenění uplatněné pro udělení titulu Čestný šampion Japan
klubu rovněž nelze uplatnit pro započítání bodů pro získání titulu
Šampion Japan klubu.
Výstavy a výstavní ocenění, které již byly uplatněny  v dalších
chovatelských klubech v ČR pro plemeno japan chin,  nelze uplatnit pro započítání udělení klubových šampionátů v Japan klubu.


9. Soutěže
Soutěže na výstavách slouží ke zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci výstavnictví a k porovnání úrovně chovu plemene. Zpravidla se vypisují tyto soutěže:
1. Dítě a pes
Soutěží děti ve věku do 9 let. Hodnotí se předvedení a kontakt
dítěte se psem. Soutěžit se může se psem, který byl na dané
výstavě posouzen.
2. Nejlepší vystavovatel
Hodnotí se předvádění psa, nikoliv kvalita předváděného psa.
Soutěžit se může pouze se psem, který byl na dané výstavě
posouzen.
Rozdělení dle věkových kategorií:
1. skupina: 9 - 12 let (účastnit se může ten, kdo nejméně jeden
den před dnem konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v
den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.)
2. skupina: 13 - 17 let (účastnit se může ten, kdo v den konání
výstavy dosáhne minimálně věku 13 let a současně v den konání
výstavy nedosáhne věku 18 let.)
3. skupina: 18 - 39 let (účastnit se může ten, kdo v den konání
výstavy dosáhne minimálně věku 18 let a současně v den konání
výstavy nedosáhne věku 40 let)
4. skupina: od 40 let (účastnit se může ten, kdo v den konání
výstavy dosáhne minimálně věku 40 let a všichni starší 40 let)
3. Nejlepší pár psů
Do soutěže může být přihlášen pes a fena, kteří byli na výstavě
posouzeni a jejichž majitelem je tatáž osoba zapsána v PP.
Posuzuje se pohlavní výraz a kvalita prezentovaných jedinců.
4. Chovatelská skupina
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři jedince, kteří
pocházejí z jeho chovatelské stanice, jsou potomky různých
spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na
výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.
Posuzuje se pohlavní výraz, exteriérové kvality a typová
vyrovnanost prezentovaných jedinců.
5. Soutěž o nejlepšího plemeníka
Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 3 potomky - po
alespoň dvou matkách - kteří byli na výstavě posouzeni.
Posuzuje se exteriérová kvalita a typová vyrovnanost potomků.
Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální
konkurenci.
Případné další soutěže je možné vyhlásit pořadatelem a musí být
uvedeny v propozicích výstavy na základě předchozí dohody výboru
klubu s výstavním výborem.
Mimo tyto soutěže může JK vyhlásit další jednorázové, krátkodobé či dlouhodobé soutěže. Pokud tak klub učiní, veškeré potřebné informace budou dostupné v klubovém Zpravodaji JK vydaném v roce vypsání soutěže a na internetové prezentaci klubu.

10. Přihlášení psa a podmínky přijetí psa na výstavu
Pes a vystavovatel musí splnit podmínky, které jsou uvedeny v
propozicích a výstavním řádu. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. K přihlášce na výstavu musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu hlášeného jedince, případně fotokopie získaných titulů, opravňujících pro vstup do některé z vypsaných tříd. V případě, že tyto tituly nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Uzávěrky přihlášek jsou stanoveny následovně:
1. I. uzávěrka: 5 týdnů před dnem konání výstavy
2. II.uzávěrka: 2 týdny před dnem konání výstavy
Přihlášku je možné zaslat na adresu uvedenou v propozicích a to:
1. poštou
2. e-mailem
Přihlášky musí být odeslány nejpozději do data uvedeného v propozicích jako „2.uzávěrka“, pokud pořadatel ve výjimečných případech dodatečně nedovolí jinak. Výjimečné případy se pak vztahují na všechny opozdilé zájemce o přihlášení bez rozdílu.Úhradu výstavních poplatků je nutné provést složenkou nebo bankovním převodem, a to ve výši uvedené v propozicích výstavy vzhledem k datu 1. nebo 2. uzávěrky.

Úhradu lze provést osobně v den konání výstavy před začátkem
posuzování, a to ve výši uvedené v propozicích výstavy vzhledem k
datu 1. nebo 2. uzávěrky zaslané přihlášky.

Vystavovatelům, kteří neuhradí za své psy výstavní poplatky nejpozději v den konání výstavy nebude povolena účast na příštích výstavách Japan klubu, dokud neprovedou nápravu.
Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoliv vystavovatele na jím pořádanou výstavu. O této skutečnosti je však povinen dotčeného vystavovatele neprodleně písemně informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky. Toto ustanovení se nevztahuje na speciální výstavy.

11. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni
1. Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří
nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi,
jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného
registru.
2. Psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny ve druhé
polovině březosti, feny kojící a háravé feny. Psi, kteří neprošli
platným očkováním,
3. Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.
4. Psi nebezpeční- kousavý a agresivní vůči lidem a psům.
5. Psi s kupírovanýma ušima
V případě prokázání porušení některého ustanovení hradí náklady
spojené s vyšetřením vystavovatel daného jedince.
Japan klub ČR
Na příkopě 316
411 19 Mšené lázně
Czech Republic
eukanuba-logo
Copyright Japan klub © 2020 All Rights Reserved ‖ Webdesign - pes-net.cz
Návrat na obsah