Chovatelský řád JK - Japan klub

nazev
nazev
nazev
Přejít na obsah
CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD JAPANKLUB z.s.
 
Cílem J A P A N  K L U B z.s (dále jen JK) je chov čistokrevného plemene japan chin při zachování biologického zdraví každého jedince.

Článek 1 - Účel a působnost
1.1  Tento chovatelský a zápisní řád upravuje pravidla chovu čistokrevného plemene japan chin. Je plně v souladu se zápisním řádem ČMKU, zákonem 87/1987 Sb a se zákonem 246/1992 Sb.
1.2  Zápisní řád upravuje činnost, kterou spolek řeší své organizační záležitosti.
1.3  Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI v plném rozsahu.
1.4  Ustanovení tohoto chovatelského a zápisního řádu jsou závazná pro všechny členy spolku, kteří vlastní nebo drží chovné jedince.


Článek 2 - Chovní jedinci - BONITACE
2.1  Bonitace (popisná přehlídka) slouží pro výběr jedinců do chovu. Je vodítkem k výběru chovných párů na základě poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI.
Na bonitaci svého psa přihlašuje majitel s písemně vyplněnou přihláškou, ke které přiloží kopií PP z obou stran. K přihlášce přiloží doklad o zaplacení poplatku za bonitaci. Možné je i přihlášení až na místě, ale za výše uvedených podmínek a po předchozí dohodě s hlavním poradcem chovu (HPCH). Přihlášku je možné zaslat doporučenou poštou na korespondenční adresu HPCH nebo e-mailem na e-mailovou adresu HPCH.
K bonitaci  jsou přijati psi, kteří splňují následující podmínky:
a)  čistokrevnost ověřená průkazem původu vydaným PK ČMKU,
b)  v případě importu s PP vystaveným  plemennou   knihou organizace   uznávané FCI  musí být tento jedinec již zapsán  a registrován v plemenné knize ČMKU.
c)  dosažený věk v den bonitace nejméně 12 měsíců pro psy i  feny.
d)  jedinec, který je viditelně zdravý, nezanedbaný a v minulosti mu nebyl proveden zákrok  k odstranění vady vyřazující z chovu nebo vystaveno potvrzení akreditovaným veterinárním lékařem o nevhodnosti zařazení do chovu z důvodu geneticky podmíněné dědičné vady.
Na bonitaci může být posouzena i háravá fena,  za předpokladu,  že bude o tom pořadatel předem informován a bude zajištěno její posouzení na konci pořadí tak, aby nedošlo k případnému narušení psychiky ostatních psů.
Na bonitaci se dostaví majitel se svým jedincem osobně.
Majitel sebou na bonitaci přinese: originál PP a očkovací průkaz.
Po bonitaci obdrží majitel kopii bonitační karty s podpisy bonitační komise, datem a místem konání bonitace.
Do jednoho týdne po bonitaci, zašle hlavní poradce chovu na PK ČMKU originál PP bonitovaného jedince s vyznačeným bonitačním kódem k registraci do databáze chovných jedinců.
Zhruba do 60. dní od odeslání dokumentace na PK ČMKU obdrží majitel na uvedenou adresu v PP doporučenou poštou na dobírku originál PP s potvrzenou chovností PK ČMKU.
2.2  Fena smí být naposledy použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení může v souladu se specifickými podmínkami plemene povolit příslušný chovatelský klub. Zdravotní stav feny musí být v tomto případě asi měsíc před předpokládanou říjí odborně vyšetřen veterinárním lékařem a potvrzení veterinárního lékaře o způsobilosti feny předloženo HPCH.
2. 3 Členem bonitační komise musí být vždy rozhodčí exteriéru pro plemeno japan chin, hlavní poradce chovu spolku a jeden člen výboru nebo člen spolku určený hlavním poradcem chovu. Člen komise (rozhodčí exteriéru) nesmí posuzovat jedince, který je v jeho vlastnictví.
2. 4  Pořadatelem bonitace je J A P A N K L U B z.s.
Spolek je povinen v kalendářním roce uskutečnit nejméně tři bonitace v rámci klubové výstavy. Prostřednictvím  webových stránek spolek včas informuje členy o místu a datu konání bonitace.
Dle předchozí dohody s HPCH je možno uskutečnit  pro člena klubu, či žadatele o členství, individuální bonitaci v rámci všech typů výstav pod záštitou ČMKU, za výše stanovených podmínek uvedených v článku I. a II po skončení akce (výstavy).
Výši poplatku za bonitaci a platební podmínky stanovuje výbor klubu.


Článek 3 - Chov a jeho řízení
3.1  Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba.
3.2  Druh chovu je v JK řízená čistokrevná plemenitba. K chovu využívá chovné jedince s minimálně třemi generacemi předků zapsaných v plemenných knihách uznávaných FCI. Chovatel si sám navrhne krycí psy nebo o navržení požádá poradce chovu.


Článek 4 - Chovatel, majitel chovného jedince
4.1  Chovatel je držitelem chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrovaná, nebo o níž bylo již zažádáno.
4.2  Majitel chovného jedince je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému jedinci. PP je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného jedince.
4.3  Držitelem chovného jedince je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn užívat ho k chovu.
4.4  Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do 15 dnů oznámena písemně HPCH plemene. Změna držení musí být u chovného psa nahlášena okamžitě, u feny se změna hlásí HPCH a plemenné knize.
4.5  Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něho převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
4.6  Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Pokud v době vrhu není ukončeno pozůstalostní řízení je možný zápis na chovatelskou stanici zemřelého.
4.7  V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize a vedení klubu souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi spolumajiteli.

Článek 5  - Povinnosti chovatele a majitele krycího psa
5.1) Chovatel nebo majitel krycího psa je povinen poskytnout chovaným jedincům potřebnou výživnou a výchovnou péči odpovídající dobrému fyzickému, psychickému a zdravotnímu stavu jedince, jakož i zabezpečit potřebná veterinární opatření k udržení jejich imunity proti přenosným nemocím, především psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater a vzteklině. Toto ustanovení se obdobně vztahuje i na péči o březí fenu a jednotlivé odchovy štěňat.
5.2) Chovatel nebo majitel krycího psa je povinen písemně hlásit každou změnu ve vlastnictví nebo držení chovného jedince HPCH, a to nejdéle do 1 měsíce ode dne její realizace.
5.3) Chovatel je povinen vést „Knihu odchovů“ pro každou svou chovnou fenu a předložit ji na požádání všem kontrolním orgánům Klubu. Majitel krycího psa je povinen vést za stejných podmínek „Knihu krytí“. Obě knihy jsou vázány na chovné jedince a v případě jejich převodu na jiného majitele nebo držitele musí být předány spolu s PP novému nabyvateli.
5.4) Za neslučitelné s etikou čistokrevného chovu a závažné porušení CHŘ se považuje produkce štěňat bez PP na jedincích všech plemen, kteří jsou ve vlastnictví nebo držení chovatele, rovněž krytí fen bez PP psem, který je ve vlastnictví nebo držení chovatele, a to bez ohledu na to, zda jedinec je chovný, či nikoliv. Za hrubé porušení chovatelské etiky, chovatelského a zápisního řádu spolku se považují i činy proti zákonům ČR jako např. klecový odchov štěňat, krytí feny dvěma psy, podvržení štěňat, nedodržení základních hygienických potřeb všech jedinců, nedodržení veterinárních nařízení.
5.5) Chovatel je povinen strpět provedení krevní zkoušky k ověření identity vrhu, a to v případech odůvodněné pochybnosti o původu vrhu. Pokud krevní zkouška nepotvrdí pochybnosti o původu vrhu, nese náklady na její provedení spolek. V opačném případě nese náklady chovatel.
5.6) Majitel nebo držitel psa / feny klubového plemene, který požaduje zařazení chovného jedince do chovu je povinen, vedle splnění podmínek Čl.4) tohoto řádu, zajistit na své náklady potřebná veterinární vyšetření požadovaná orgány spolku, která jsou nezbytná k potvrzení / vyloučení skryté dědičné vady nebo skutečnosti o provedení zákroku k jejímu zakrytí, jejichž existence by mohla ovlivnit zařazení příslušného jedince do chovu.
5.7) Chovatel nebo majitel krycího psa je dále povinen vytvořit potřebné podmínky a poskytnout potřebnou součinnost orgánům spolku při kontrolách dodržování stanovených podmínek a při úkonech vyplývajících z dalších speciálních ustanovení tohoto řádu.
 

Článek 6- Krycí listy
6.1  Krycí list (dále jen KL) je základní dokument, který spolu s přihláškou k zápisu štěňat a žádankou o vystavení zápisových čísel tvoří základní dokumentaci pro vystavení PP potomstva.
 KL musí obsahovat následující údaje:
- datum vystavení, jméno feny, číslo jejího zápisu, datum narození
- jméno a adresa majitele nebo držitele feny
- jméno krycího psa, číslo jeho zápisu, datum narození
- podpisy obou majitelů (držitelů)
- místo a datum krytí.
6.2  Chovatel, člen klubu si na webových stránkách klubu, v sekci Klub - tiskopisy ke stažení, stáhne a vytiskne formulář krycího listu (dále KL) ve dvou kopiích společně s dalšími tiskopisy - Hlášení vrhu, Žádanka o zápisová čísla a Přihláška k zápisu štěňat.
6.3  Doporučujeme si před krytím dohodnout podmínky krytí s majitelem krycího pejska (dále KP), a to nejlépe písemnou formou např. kolik Kč za zapsané a odchované štěně, splatnost krycího poplatku, např. v 8. týdnu věku štěňat, případně po prodeji štěňat nebo výběrem jednoho štěňátka z vrhu majitelem krycího psa. Vhodné je také si předem zjistit, zda vybraný pejsek již kryl apod. Tímto opatřením se do budoucna vyvarujete mnohým dohadům a problémům.
6.4 Před krytím si majitel chovného krycího psa ověří na originálu průkazu původu fenky, zda  je chovná a zda není starší 8 let. Stejně tak, ještě před krytím, si majitel fenky ověří na originálu průkazu původu pejska, zda je chovný a řádně zapsaný v plemenných knihách FCI.
Krytí zahraničním psem je samozřejmě možné. Podmínkou je, že v zemi majitele krycího psa však musí být pes chovný - splňovat podmínky chovnosti dané země, v které pejsek trvale žije, které je nutno doložit ke kopii průkazu původu pejska, a to písemným potvrzením partnerské kynologické organizace (Plemennou knihou) tohoto státu. Poradce chovu doloží tyto dokumenty k vrhu.
6.5 Po úspěšném krytí, majitelé chovné feny a chovného krycího psa přesně a čitelně vyplní Krycí list (KL č. 1 a č. 2), včetně data krytí, přesné adresy, směrovacího čísla, telefonu, e-mailu a předpokládaného data vrhu a podepíší oba krycí list č. 1 a č. 2, Krytí zapíše majitel krycího chovného psa i do knihy krytí. Chovatel (majitel chovné feny) si vyžádá a majitel chovného krycího psa poskytne veškeré údaje k chovnému krycímu psu potřebné k vyplnění  přihlášky k zápisu štěňat (dále PkZŠ) a dokladu odchovů fenky.
Při opakovaném krytí se doplní do krycího listu další datum krytí.
6.6 Krycí list (KL) č. 1 (originál.) zůstává chovateli (majiteli chovné feny)a krycí list (KL) č. 2  zašle do 5 dnů po posledním krytí majitel chovného krycího psa (člen JK) hlavnímu poradci chovu (HPCH), buď doporučenou poštou nebo v barvě čitelný scan  HPCH na jeho korespondenční adresu nebo e-mailovou adresu.
6.7  V případě, že chovatel kryje v zahraničí nebo u člena jiného spolku, případně u nečlena spolku, zašle chovatel (majitel chovné feny) sám ve stejném termínu (do 5. dnů od krytí) krycí list (KL) č. 2  HPCH. Od majitele chovného krycího psa si vyžádá kopii průkazu původu (PP) v zahraničí, případně další doklady o chovnosti psa v zemi majitele či kompletní kopii PP s vyznačením chovnosti.  Pokud byl pejsek zařazen do chovu mimo spolek taktéž tyto doklady zašle společně s krycím listem (KL) č. 2 HPCH.
6.8 Po narození štěňat (do 5 dnů !!!), zašle chovatel (majitel chovné feny) Hlášení vrhu a krycí list (KL) č. 1, s doplněnými údaji (datum vrhu, počet a pohlaví štěňat, barva) HPCH. Společně s Hlášením vrhu a KL č. 1 zašle chovatel HPCH i řádně vyplněnou žádanku o zápisová čísla (dále ŽoZČ) - adresa, chovatelská stanice, datum narození štěňat, rodiče štěňat, včetně jejich zápisových čísel v plemenné knize, jména štěňat (dle abecedy, např. 1. vrh „A“ atd., nejdřív psi a poté fenky, pokud možno nezaměnitelná jména  a chronologicky dle abecedy, např. (Albert, Akino. Azzaro)
6.9 Datum vrhu, počet, barvu a pohlaví štěňat, sdělí majitel chovné feny ve stejném termínu po porodu i majiteli chovného krycího psa, a to písemně (e-mailem) nebo doporučeným dopisem, pokud se nedohodli předem jinak.
6.10 Nejpozději do 4. týdne věku štěňat zašle HPCH  spolkem potvrzenou žádost o zápisová čísla (ŽoZČ) s vyznačenými  zápisovými čísly chovateli na jeho korespondenční nebo e-mailovou adresu.
Chovatel, po obdržení žádosti o zápisová čísla (ŽoZČ) s přidělenými zápisovými čísly, cca po 6. týdnu stáří štěňat, kontaktuje HPCH a dohodne se s ním  na termínu kontroly vrhu (od 52. dne stáří štěňat), nejlépe po 8. týdnu věku štěňat.  Kontrola vrhu se vykoná až po  očipování štěňat veterinářem.
6.11  Celý vrh je nutné označit čipováním  jednotně (jedno či druhé) a najednou.
 
6.12  Čipovat lze od 52. dne stáří štěňat. I při čipování štěňat musíte zažádat o zápisová čísla !!
6.13  Při přejímce vrhu HPCH nebo kontrolorem vrhu, chovatel zkontroluje úplnost a správnost vyplnění   PkZŠ (2x), která musí být potvrzena veterinárním lékařem o čipování štěňat.  
 
6.14  Chovatel,  nejpozději do 70. dne stáří štěňat (nejlépe ihned po kontrole vrhu ), zašle buď doporučenou poštou nebo osobně  předá při kontrole štěňat HPCH originál Přihlášky k zápisu štěňat s potvrzením veterináře (jen na originále) o  čipování štěňat.
 
Chovatek k PkZŠ  přiloží samolepky s kódem čipu, od každého štěněte 1ks – k Přihlášce k zápisu štěňat na zadní straně samolepky uvede jméno štěněte.
 
Čísla čipu v PkZŠ je možné rovněž ručně vypsat a samolepky přiložit k PkZŠ. Chovatel k dokumentaci přiloží doklad o úhradě poplatku za KL (pes i fena) 300,- Kč a 75,- Kč za každé zapsané štěně. Bez dokladu o úhradě výše zmíněných poplatků nebude žádost o vystavení průkazů původu zaslána na plemennou knihu ČMKU.
6.15  V rámci tvůrčí práce chovatel může použít ke krytí chovného psa dle vlastního výběru, který splňuje všechna kritéria chovnosti. V tomto případě je chovatel (držitel) feny povinen doplnit údaje o tomto krycím psu do KL a pravdivost stvrdit podpisem, pokud jedinec není v evidenci spolku je nutné dodat kopii jeho PP a potvrzení o chovnosti.
6.16 KL se vyplňuje i v případě, že krycí pes a chovná fena patří témuž majiteli.
Platnost KL ukončena, když fena nezabřezla. V tom případě chovatel (držitel) vyznačí "fena nezabřezla" a do 75 dnů od data krytí odešle KL č.2 HPCH

Článek 7- Krytí
7.1  Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného KL.
7.2  Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem, který je uveden na KL (popř. doplněn na KL).
7.3  Počet krytí chovného psa během kalendářního roku není omezen.
7.4  Mezi jednotlivými krycími akty psa musí být 24 hodin pauza.
7.5  Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) krycího psa. Majitel respektive jinak zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
7.6  Pokud fena zůstává u majitele (držitele) krycího psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel (držitel) feny.
7.7  Majitel (držitel) psa je povinen se o fenu řádně starat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v té době způsobila třetí osobě.
7.8  Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být použit ke krytí náhradní pes jen se souhlasem majitele (držitele) feny a v souladu s tímto chovatelským a zápisním řádem spolku.
7.9  Při neplánovaném krytí jiným psem než smluveným, je majitel (držitel) krycího psa neprodleně tuto skutečnost majiteli (držiteli) chovné feny oznámit, jednat podle jeho dispozic a nahradit vzniklé škody. Majitel (držitel) psa nesmí po takovémto krytí žádat od majitele (držitele) feny žádné vyrovnání. Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny, musí být tato skutečnost a v případě vrhu i tento vrh nahlášen písemně HPCH spolu s potřebným vysvětlením. Vrh musí být zanesen do knihy odchovů, započítává se do řádných vrhů. Do plemenné knihy (dále jen PK) spolku nebude tento vrh zapsán. V odůvodněných případech, kdy prokazatelně došlo k nežádoucímu nakrytí dvou chovných jedinců a jejich spojení odpovídá podmínkám uvedeným v Čl.2) tohoto řádu, může na návrh HPCH výbor spolku udělit výjimku. V těchto případech se doporučuje provést krevní zkoušku ke zjištění identity vrhu, a to vždy na náklady chovatele.
7.10  Pokud dojde k úhynu feny v době, kdy byla v péči majitele (držitele) krycího psa, nechá tento na své náklady zjistit příčinu úhynu a podá o tomto neprodleně zprávu majiteli (držiteli) feny. Pokud smrt feny nastala z viny majitele (držitele) krycího psa, je tento povinen její ztrátu nahradit v plném rozsahu. Pokud se toto zavinění neprokáže, je majitel (držitel) feny povinen uhradit majiteli (držiteli) krycího psa veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti se zjišťováním příčiny úhynu feny.
7.13  Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba způsobilá (zákon 87/1987 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo použito sperma určeného (dohodnutého) psa. Náklady na inseminaci hradí majitel (držitel) feny.
7.14  Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem.
6.15  Právo krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.
7.16  Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný a došlo-li k úhradě krytí hned po aktu, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

Článek 8 - Vrh
8.1  Fena a vrh mají být umístěny u majitele (držitele) feny. Pokud je nutné umístit fenu jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen HPCH.
8.2  Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé);  dle schématu vrh, pauza, vrh, vrh, pauza. Ideální počet je jeden vrh ročně.
8.3  Fena nesmí v jednom vrhu kojit více než 6 štěňat. Nadpočetná štěňata je zakázáno utrácet. Povoluje se výživa od kojné feny nebo umělá výživa štěňat. Utratit štěňata smí pouze veterinární lékař v případech stanovených v § 5 zákona 246/1992 Sb. Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné zvíře usmrtit, náleží veterinárnímu lékaři.
8.4  O narození štěňat je chovatel povinen podat příslušnou zprávu poradci chovu a majiteli-držiteli psa. Hlášení vrhu společně s KL č.2 zasílá chovatel HPCH do 5 ti dnů po narození štěňat. 8.5  Nezabřeznutí feny hlásí majitel (držitel) feny majiteli (držiteli) krycího psa a HPCH do 75 dnů po krytí.
8.6  Minimální věk pro odběr štěňat je 52 dnů. Všechna štěňata musí být v době odběru označena tetováním nebo čipem.

Článek 9- Chovatelská stanice
9.1  Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU.
9.2  Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice, bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.
9.3  Nárok na ochranu a názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Tento název nelze měnit.
9.4  Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
9.5  Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince.
9.6  Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním postoupením.
9.7  Registrace chovatelské stanice zaniká:
- písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení
- úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice
9.8  Změna jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně nahlášeno HPCH a evidenci chovatelských stanic ČMKU.

Článek 10 - Zápisy štěňat do plemenné knihy
10.1  Podkladem pro zápis do plemenné knihy (dále jen PK) je přihláška vrhu.
10.2  Součástí přihlášky vrhu je KL. V případě zahraničního krytí je součástí přihlášky i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti jedince. Součástí přihlášky je i potvrzená žádanka o zápisová čísla.
10.3  Přihláška vrhu musí být odeslána PK ČMKU nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. Přihláška vrhu se odesílá na PK ČMKU prostřednictvím HPCH, který ověřuje správnost údajů.
10.4  Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být abecedně (vzestupně) za sebou, nejprve psi, pak feny. Pro každé plemeno se v jedné chovatelské stanici vede samostatná abecední řada. Je povoleno vynechat apostrofy.
10.5  Jména štěňat v jedné chovatelské stanici se nesmí opakovat.
10.6  Štěňata se zapisují do PK té země, kde má chovatel trvalé bydliště.
10.7  V případě úhynu celého vrhu v době, kdy již byla odeslána přihláška k zápisu štěňat, je třeba vrátit žádanku o tetovací čísla HPCH a jeho prostřednictvím tuto skutečnost nahlásit PK ČMKU.


 
 
Článek 11- Zápis importovaných jedinců do PK
11.1  Jedincům dovezeným s PP, které jsou vystaveny organizacemi uznávanými FCI, přiděluje PK číslo zápisu podle tohoto schématu: zkratka PK (identifikační značka plemen), číslo zápisu (ČMKU) V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno před číslem jejich zápisu uvádět i zkratku původní PK.
11.2  PP, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným českým překladem.
 
 
Článek 12 –

Zápis jedinců do registru
12.1  Registr je součástí PK do které se zapisují:
- importovaní jedinci, kteří jsou zapsáni v PK organizací neuznaných FCI
- štěňata pocházející z vrhu po rodičích, kteří nemají tři generace předků zapsaných v PP
- jedinci bez PP
12.2  Podmínkou pro zapsání do registru psů bez PP musí být souhlas J A P A N K L U B z.s.  Další podmínkou je posouzení jedince na dvou výstavách, dvěma různými posuzovateli a ocenění známkou "velmi dobrá". V dalším chovu musí mít jeden z rodičů plný rodokmen.
 
Japan klub ČR
Na příkopě 316
411 19 Mšené lázně
Czech Republic
eukanuba-logo
Copyright Japan klub © 2020 All Rights Reserved ‖ Webdesign - pes-net.cz
Návrat na obsah